Onze ervaring,
uw vertrouwen

Omgevingsrecht

Hoe dient u bezwaar in tijdens een openbaar onderzoek? Wat valt er te beginnen tegen een zonevreemde constructie? Een ruilverkaveling, hoe pakt u dat aan?

Het rechtsdomein omgevingsrecht omvat het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht. Het is in feite een verzamelnaam voor alle wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving waarin gewoond of gewerkt wordt. Het kan gaan om regels in verband met ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, water, natuurbescherming en algemeen bestuur.

Adlex advocaten & bemiddelaars staat zowel bedrijven, professionele ontwikkelaars, overheden, lokale besturen als de particuliere cliënt bij. We doen dit courant in situaties als:

  • procedures met betrekking tot ruimtelijke uitvoeringsplannen en omgevingsvergunningen zoals het bouwen, verkavelen of de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • het indienen van bezwaar tijdens het openbaar ondezoek, het aantekenen van beroep tegen een verleende of geweigerde vergunning
  • projectontwikkeling en onteigening
  • handhaving, milieustrafrecht, zonevreemde constructies
  • planbaten of planschade
  • bodemverontreiniging en bodemsanering
  • concessies en domeinconcessies
  • herstelvorderingen, bijstand bij Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering
  • ruilverkaveling, complexe projecten, handelsvestigingsvergunning

Adlex advocaten & bemiddelaars heeft in het kader hiervan zeer veel ervaring in het voeren van enerzijds administratieve procedures voor diverse lokale, regionale of federale besturen en anderzijds gerechtelijke procedures bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen als het Handhavingscollege.

De experten in omgevingsrecht houden hun kennis up-to-date via regelmatige wetenschappelijke publicaties en banden met academische instellingen. Ook op studiedagen treft u onze experten regelmatig als sprekers.

Advocaten

Chris Schijns (°1984, Genk) besliste in 2014 om terug te keren naar zijn eerste liefde, de advocatuur. Hij is sinds 1 november 2014 aan de slag als advocaat...

Jef Goffings (°1997, Sint-Truiden) behaalde in 2020 met onderscheiding het diploma master in de rechten aan de Universiteit Hasselt. Het ging om een eerder ...

Charlotte Cams (°2000, Hasselt) is sinds oktober 2023 lid van de Limburgse Balie en  verbonden aan Adlex advocaten & bemiddel...

Publicaties