Onze ervaring,
uw vertrouwen

Heldere afspraken op voorhand

Het gehanteerde tarief voor erelonen varieert van € 140/u tot € 180/u. Het tarief wordt met u op voorhand vastgelegd volgens de aard, het belang en het al dan niet dringend karakter van het dossier. De erelonen omvatten prestaties waaronder studie van het dossier, consultaties en adviezen, het opstellen van procedurestukken, van overeenkomsten of van besluiten, de nuttige verplaatsingen in een dossier, de juridische opzoekingen, de pleidooien, het uitwisselen van briefwisseling.

De erelonen vergoeden het werk van de advocaat, los van de kosten die voortvloeien uit zijn activiteiten.

Ereloonovereenkomst

De financiële afspraken worden bij het opstarten van een dossier vastgelegd in een ereloonovereenkomst.

Bij aanvang van een dossier kunnen voorschotten worden gevraagd. In omvangrijke dossiers worden eveneens tussentijdse facturen opgesteld. Bij de afsluiting van een dossier wordt aan de klant een eindfactuur van kosten en erelonen overgemaakt. Op de erelonen moet 21% btw betaald worden door zowel bedrijven als particulieren.  Bedrijven kunnen de btw achteraf wel recupereren, particulieren niet. De btw wordt geheven op de erelonen, niet op de gerechtskosten zoals bijvoorbeeld rolrechten, deurwaarderskosten, expertise-en vertaalkosten… 

Omniumpolis

Wij bieden ook een abonnementsformule aan. Dergelijke abonnementsformule is een “omniumpolis” waarbij maandelijks een bedrag wordt gefactureerd en waarvoor een uitgebreid dienstenpakket wordt aangeboden. In feite treden wij op als uw interne bedrijfsjurist.

Kantoorkosten

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten volgende posten:

 • Opening dossier
 • Dactylografiekosten
 • Afdruk- en kopiekosten
 • Verzendingskosten
 • Telefoonkosten
 • Verplaatsingsonkosten

Deze kosten worden forfaitair begroot op 25% van het totaal aangerekende ereloon exclusief BTW.

Als deze kosten, omwille van al gemaakte afspraken niet forfaitair begroot kunnen worden, past Adlex advocaten & bemiddelaars de berekening toe volgens onderstaande tarieven:

 • Opening dossier: € 50
 • Dactylografie per pagina: € 11
 • Kosten mail: € 6
 • Fotokopie per pagina: € 0,30
 • Verplaatsing per km: € 0,50


Gerechtskosten

De kosten die Adlex advocaten & bemiddelaars heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffiekosten, hypotheekkantoren, registratiekantoren, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren en deskundigen worden verzameld onder de post “Overige kosten” en/of “Gerechtskosten” en worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk betaalde bedragen.

 • Kantoorrekeningen
  • BNP Paribas Fortis BIC GEBABEBB/ IBAN BE 97 2350 0352 4849
  • KBC Bank BIC KREDBEBB/ IBAN BE 50 4530 2656 1118
 • Derdenrekening
  • BNP Paribas Fortis BIC GEBABEBB/ IBAN BE 19 2350 1283 3112

 

Algemene voorwaarden

Onze meest actuele algemene voorwaarden zijn terug te vinden in dit document.

Adlex advocaten & bemiddelaars is geregistreerd dienstverlener van de kmo-portefeuille (DV.A217122)

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

Bepaalde diensten die Adlex advocaten & bemiddelaars aan kleine- en middelgrote ondernemingen aanbiedt, kunnen gedeeltelijk terugbetaald worden door de Vlaamse overheid. Dit op voorwaarde dat uw onderneming ervoor in aanmerking komt.

KOMT MIJN ONDERNEMING IN AANMERKING

Met deze checklist ontdekt u of u een beroep kan doen op de kmo-portefeuille:

 • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm. Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in uw bedrijf’ aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Lees hier de meest actuele info over de voorwaarden (link https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille )

HOEVEEL STEUN KUNNEN WE ONTVANGEN?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 7.500 euro per jaar.

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

HEB IK EEN KLEINE OF EEN MIDDELGROTE ONDERNEMING?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? De officiële grootte van uw kmo hangt af van het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Een overzicht:

kleine ondernemingen

 • aantal werknemers is < 50 VTE*
 • omzet is < of = 10.000.000 € OF balanstotaal is < of = 10.000.000 €


middelgrote ondernemingen

 • aantal werknemers is < 250 VTE*
 • omzet is < of = 50.000.000 € OF balanstotaal is < of = 43.000.000 €

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België. De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van uw onderneming.

WELKE DIENSTEN VAN ADLEX ADVOCATEN & BEMIDDELAARS KOMEN IN AANMERKING?

 • Adviezen m.b.t. fusies + overnames

Wat zijn de risico’s en welk traject kan het best doorlopen worden.

 • Juridisch advies m.b.t. wettelijke mogelijkheden van inkoop- en verkoopcontracten → juridisch onderzoek

Integrale analyse + advies m.b.t. risico’s die een organisatie loopt bij inkoop + verkoop

 • Nieuwe vestiging in buitenland → andere wet- en regelgeving

Risicoanalyse inventarisatie

 • Arbeidsrecht

Risico-inventarisatie

 • Juridische scan → algemene bedrijfsrisico’s

Zwakke plekken op juridisch vlak bij KMO

Algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden

Statuten

Verzekeringspolissen

 Vlaio

Neem ook eens een kijkje op de subsidiedatabank van het VLAIO. (link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank)

Procedure

Vooraleer u een subsidie kunt aanvragen, moet u zich als gemachtigde van de onderneming registreren op de website van het Vlaio aan de hand van uw federaal token of uw e-id (elektronische identiteitskaart). Vooraleer u uw aanvraag indient moet u al een overeenkomst afgesloten hebben met een geregistreerde dienstverlener. Best vraagt u dan zo snel mogelijk de subsidie aan. Dit moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Adlex advocaten & bemiddelaars (Ludwina Doomen)

 • tel. +32 89 32 23 00
 • mail: kmoportefeuille@adlex.be

Vaak beschikt u, zonder het zelf te weten, over het recht op een gratis tussenkomst van een raadsman naar keuze op basis van een polis rechtsbijstand (verbonden aan bv. uw familiale verzekering of motorrijtuigenverzekering). Wij onderzoeken voor u of uw rechtsbijstandsverzekeraar een gratis tussenkomst van een raadsman voorziet. Is dit het geval, dan worden onze kosten en erelonen normaliter integraal ten laste genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

U vertrouwt uw dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor. Ons kantoor, Adlex advocaten & bemiddelaars, is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel in 3600 Genk, Grotestraat 122, BTW BE 0859 633 695, RPR Limburg. Adlex advocaten & bemiddelaars is tevens een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 over samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel in 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297, op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Kopie van voormelde polis kan bij ons kantoor op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en verkregen.

Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Limburg en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be,  alsook aan de reglementen van hun balie, die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

Adlex advocaten & bemiddelaars maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van balie Limburg . U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balielimburg.be .

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. Kopie van voormelde polis kan bij ons kantoor op eenvoudig verzoek worden opgevraagd en verkregen.

Onze advocaten zijn ingeschreven aan de balie van Tongeren en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van hun balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balietongeren.be.

Adlex advocaten & bemiddelaars maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Het optreden van onze advocaten is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in de gedragscode of reglement van de balie Tongeren. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balietongeren.be.