Onze ervaring,
uw vertrouwen

Wie moet bewijs leveren inzake aanplakking omgevingsvergunning?

Een verleende omgevingsvergunning dient aangeplakt te worden. Deze aanplakking betreft niet enkel een decretale plicht maar regelt tevens het uitgangspunt om de beroepstermijn te berekenen. In de praktijk rijzen er vaak discussies omtrent de aanplakking. Wie dient in feite het bewijs te leveren inzake de aanplakking?

De bekendmaking van een (verleende of geweigerde) omgevingsvergunning geschiedt in de eerste plaats via het Vlaamse omgevingsloket. Het doelpubliek van deze bekendmaking zal zich in hoofdzaak beperken tot de aanvrager, de verschillende administratieve en adviserende overheden en burgers die hun weg vinden binnen het Vlaamse omgevingsloket.

Daarnaast geldt nog steeds het aanplakken van een gele affiche op de locatie van het project als bekendmaking. Het aanplakken van deze affiche betreft een taak van de aanvrager. Deze aanplakking dient te geschieden binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst.

De affiche moet gedurende de volle 30 dagen uithangen te rekenen vanaf de dag na aanplakking. Binnen deze termijn kan het betrokken publiek beroep aantekenen bij de deputatie. Let wel de beroepstermijn bedraagt 45 dagen voor beroepen in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Vervolgens is de aanvrager verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de startdatum van de aanplakking. Dit gebeurt via het Vlaamse omgevingsloket.

De vigerende regelgeving voorziet niets inzake de controle op deze aanplakking. Dit is en blijft de volledige verantwoordelijkheid van de aanvrager. Immers bij betwisting over de bekendmaking stelt de gemeente de vergunningsaanvrager de vraag om de nodige verklaringen of bewijsstukken ter beschikking van het bevoegde bestuur te stellen. De vergunningsaanvrager heeft aldus een belangrijke taak bij het verzamelen van bewijzen van de aanplakking.

In het extreme geval zou dan enkel maar het bewijs van aanplakking bijgebracht kunnen worden dan door een gerechtsdeurwaarder. In de praktijk kan men al een eind op weg zijn met het nemen van een foto van de aanplakking in combinatie met een krant van die dag. Wetende dat een gebrekkige aanplakking de onwettigheid van de verleende vergunning niet tot gevolg zal hebben, maar de sanctie zal er wel in bestaan dat de beroepstermijn voor belanghebbende derden om beroep in te dienen tegen de kwestieuze omgevingsvergunning geen aanvang neemt.

Besluit

Wanneer u een vergunningsbeslissing ontvangt adviseren wij u om deze vergunningsbeslissing op zorgvuldige wijze en liefst zo snel mogelijk aan te plakken. Zo niet zal de beroepstermijn niet aanvatten. U hoeft daarvoor geen gerechtsdeurwaarder onder de arm te nemen, een eenvoudige foto met de krant van die dag tezamen met de aanplakking lijkt ook te volstaan. Indien u hier nog verdere vragen over heeft kan u ons steeds contacteren.

Rechtsdomeinen