Onze ervaring,
uw vertrouwen

Tijdelijke bevriezing procedures omgevingsvergunning

De Belg en zijn spreekwoordelijke baksteen in de maag zijn een bekend begrip voor iedereen. Waar de zelfbouwer van deze periode gebruik kan maken om de werken voor te zetten, komt diegene die van deze periode gebruik wou maken om zijn omgevingsvergunning aan te vragen helaas bedrogen uit.

Het Covid-19 virus beheerst de laatste weken het openbare leven. Dit heeft niet alleen impact op het dagelijkse leven maar ook op de werking van administratieve overheden die geconfronteerd met dwingende termijnen en procedures niet meer in de mogelijkheid zijn deze te respecteren. De Vlaamse Regering heeft dan ook ingegrepen:

1 Nooddecreet dd. 20 maart 2020

Het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, dat dezelfde dag nog in werking is getreden en ook wel het Nooddecreet genoemd wordt, heeft gehoor gegeven aan de noodkreet van de steden en gemeente om in te grijpen.

Voor particulieren en bedrijven is het van belang dat de Vlaamse Regering gemachtigd wordt om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen.

2 Noodbesluit Omgevingsvergunning dd. 24 maart 2020

De Vlaamse Regering heeft quasi onmiddellijk gebruik gemaakt van deze machtiging om op 24 maart 2020 een (Nood-)besluit te nemen voor wat betreft de Omgevingsvergunning(-procedure).

De Vlaamse Overheid maar ook de lokale overheden zijn er immers toe gehouden om de specifieke procedures volgens een vast patroon af te handelen en dit binnen een strikt tijdskader. Zo moeten vergunningsaanvragen binnen een welbepaalde termijn behandeld worden, op straffe van stilzwijgende weigering.

Ook bepaalde stappen in dergelijke procedure zoals het inkijken van openbare onderzoeken en het plaatsvinden van hoorzittingen kunnen momenteel geen doorgang vinden gelet op de noodzaak om menselijk contact zoveel als mogelijk te vermijden

Het Noodbesluit is van toepassing op alle lopende aanvragen en op alle dossiers die ingediend worden tot en met 24 april 2020.

Het Noodbesluit kan kort samengevat opgesplitst worden in twee belangrijke delen:

2.1 Termijnverlengingen aanvragen voor omgevingsvergunningen

Een eerste deel heeft betrekking op de termijnverlengingen voor nieuwe of lopende omgevingsvergunningsaanvragen en kunnen als volgt worden samengevat:

• De beslissingstermijn voor aanvragen in de gewone procedure (met openbaar onderzoek) wordt met 60 kalenderdagen verlengd (van 105d of 120d naar 165d of 180d);

• De beslissingstermijn voor aanvragen in de vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek) wordt met 30 kalenderdagen verlengd (van 60 naar 90d);

• De termijn voor de instelling van een beroep wordt verlengd met 30 kalenderdagen (van 30d naar 60d) en de beslissingstermijn van een beroep wordt met 60 kalenderdagen verlengd;

• De termijn om de werken na de vergunning te mogen aanvatten wordt verlengd met 30 kalenderdagen (van 35d naar 65d).

2.2 Schorsen Openbare Onderzoeken

Een tweede deel heeft betrekking op de schorsing van alle lopende openbare onderzoeken:

• Alle openbaar onderzoeken worden geschorst vanaf 25 maart 2020 tot 24 april 2020. Er worden in deze periode geen nieuwe openbare onderzoeken meer opgestart. De lopende openbare onderzoeken zullen na 24 april worden verder gezet voor wat betreft het resterende aantal dagen, tenzij de Vlaamse Regering de noodsituatie alsnog verlengd (dit valt af te wachten);

• Bezwaarschriften die ingediend worden tijdens de schorsingsperiode zijn evenwel wel ontvankelijk.

Belangrijke kanttekening: openbare onderzoeken die afgesloten werden vóór 24 maart 2020 zijn niet gevat zijn door deze schorsing. Dit impliceert bijvoorbeeld dat openbare onderzoeken met laatste dag 23 maart 2020 uiteraard niet verlengd worden.

Besluit

In gevolge het Covid-19 virus worden ook de administratieve overheden getroffen in hun functioneren. Gelet op de strikte procedures en termijnen die zij evenwel verplicht dienen te respecteren in het kader van het decreet betreffende de omgevingsvergunning drongen maatregelen zich op. De Vlaamse Regering heeft dan ook besloten tot een tijdelijke bevriezing van alle lopende openbare onderzoeken en het verlengen van de decretaal bepaalde beslissingstermijnen. Bij vragen kan uw ons steeds contacteren.

Rechtsdomeinen