Onze ervaring,
uw vertrouwen

Moet elke overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit gemeld worden?

Door de invoering van de eengemaakte omgevingsvergunning is het niet altijd even duidelijk of ingedeelde inrichtingen of activiteiten al dan niet gemeld dienen te worden bij een overdracht. Welnu, er dienen enkele situaties onderscheiden te worden die elk een eigen finaliteit kennen.

In de eerste plaats zal voor een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit geen melding of andere plichtpleging gelden. Men hoeft bij een overname van een bedrijf, geen nieuwe vergunning aan te vragen. Wanneer de omgevingsvergunning enkel en alleen stedenbouwkundige handelingen betreft zal er geen meldingsplicht gelden.

De melding van (gedeeltelijke) overdracht heeft enkel betrekking op ingedeelde activiteiten. Hiervoor dient de overdracht vooraf gemeld te worden aan de vergunningverlenende overheid die vóór de overdracht bevoegd was om een omgevingsvergunning af te leveren. Deze melding kan geschieden via het Vlaamse omgevingsloket of via een analoge beveiligde zending.

Bij deze melding zal de vergunningverlenende overheid de omgevingsvergunning actualiseren. Dit louter administratief door de naam of namen van de exploitanten te actualiseren. Bij een gedeeltelijke overdracht zullen de initiële rubrieken van het gesplitste onderdeel geschrapt worden.

Let wel dat bij een overname waarbij de meldingsplicht geldt de vergunde activiteiten niet kunnen uitgebreid of gewijzigd worden dan wel de milieuvoorwaarden aanvullen of schrappen. De melding is een louter administratieve handeling.

Indien enkel de naam van de inrichting wijzigt, hoeft er in principe geen overdracht te gebeuren.

Besluit

Bij overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit dient in concreto naar het voorwerp van de geldende omgevingsvergunning gekeken te worden. Voor omgevingsvergunningen die louter stedenbouwkundige handelingen omvatten zal sowieso geen meldingsplicht gelden. Voor alle andere omgevingsvergunningen zal dit onderzocht moeten worden. Bij dit onderzoek kunnen wij u adviseren. Bij foutieve, laattijdige of bij gebreke aan melding wanneer nodig stelt men bloot aan de sancties binnen de handhaving.

Rechtsdomeinen