Onze ervaring,
uw vertrouwen

Indiening bezwaar niet vereist om een beroep tegen een omgevingsvergunning in te stellen

De bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die de toegang tot het administratief beroep en het jurisdictioneel beroep voor omwonenden afhankelijk maken van de indiening van een gemotiveerd standpunt (bezwaar) tijdens het openbaar onderzoek werden recent vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Middels een wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening had de Vlaamse decreetgever een nieuwe ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het administratief beroep voorzien in het kader van de gewone vergunningsprocedure. Als gevolg daarvan konden leden van het betrokken publiek, zoals bijvoorbeeld omwonenden, enkel een administratief beroep instellen op voorwaarde dat zij een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar hadden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Dezelfde ontvankelijkheidsvoorwaarde werd ingevoerd voor de toegang tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De decreetgever beoogde daarmee onder andere een doelmatige besluitvorming. In het kader van een doelmatige besluitvorming is het met name van belang dat de vergunningverlenende overheid zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van eventuele bezwaren en relevante gegevens zodat deze in de besluitvorming kunnen worden betrokken.

Hoewel het Grondwettelijk Hof erkent dat een actieve participatie van het betrokken publiek bijdraagt tot een doelmatige besluitvorming, stelt het Hof dat de beperking van de toegang tot de administratieve beroepsprocedure en de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet gerechtvaardigd is.

Het betrokken publiek is immers pas op de hoogte van de voor hen nadelige gevolgen van een vergunningsaanvraag op het moment van de bekendmaking van de uitdrukkelijk gemotiveerde beslissing genomen in eerste of laatste administratieve aanleg.

Door de mogelijkheid om een administratief beroep of een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen afhankelijk te stellen van het indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek schendt de Vlaamse decreetgever dan ook het grondwettelijk gewaarborgd recht op toegang tot de rechter.

Besluit

Het is niet langer vereist om tijdens het openbaar onderzoek een bezwaar in te dienen tegen een vergunningsaanvraag. Omwonenden kunnen de beslissing omtrent de vergunningsaanvraag in eerste of laatste administratieve aanleg dus afwachten om dan pas te beslissen of het nuttig is om respectievelijk een administratief beroep in te dienen of een beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Adlex kan u steeds begeleiden bij het opstellen van bezwaarschriften alsook het indienen van een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Rechtsdomeinen