Onze ervaring,
uw vertrouwen

Wie niet telewerkt, heeft daar vanaf nu een attest voor nodig

In de strijd tegen het coronavirus heeft de overheid een nieuwe lockdown opgelegd. Zo moeten niet-essentiële winkels de deuren sluiten, contacten worden drastisch teruggeschroefd, er moet opnieuw steeds meer afstandsonderwijs worden toegepast… Tot nog toe werd aan bedrijven gevraagd om daar waar mogelijk een beroep te doen op telewerk. Sinds vandaag worden werkgevers verplicht om hun personeel te laten telewerken, wie niet kan telewerken zal hiervoor een attest nodig hebben van de werkgever.

Het Ministerieel Besluit verplicht het telewerk “tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.” Werknemers van essentiële ondernemingen, zoals verpleegkundigen, genieten eveneens van deze uitzondering.

Werkgevers zullen vanaf vandaag moeten aangeven waarom telewerk niet mogelijk is voor deze werknemers. Het Ministerieel Besluit bepaalt immers: “de werkgevers bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.”

In de media werd reeds aangekondigd dat er ook effectief controles uitgevoerd zullen worden met betrekking tot de naleving van de verplichting tot telewerk en het kunnen voorleggen van het attest. Werkgevers die zich niet aan deze maatregelen houden, riskeren zware sancties. De maatregelen waartoe het Overlegcomité heeft beslist, zijn bovendien van openbare orde en moeten worden nageleefd door eenieder die zich op Belgisch grondgebied bevindt.

Volgens de omzendbrief nr. 06/2020 worden de door de regering genomen maatregelen tegen COVID-19 geïncorporeerd in de Welzijnswet. Een werkgever die zich niet houdt aan deze bepalingen van de Welzijnswet kan gestraft worden overeenkomstig sanctieniveau 3 met een strafrechtelijke geldboete van € 800 tot € 8.000 of met een administratieve geldboete van € 400 tot € 4.000.

Daarenboven zal de geldboete vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers, kandidaat-werknemers, kinderen en/of stagiairs waarvoor het attest niet kan voorgelegd worden, met een wettelijk plafond van 100 overtredingen.

Tot slot kan de inspectie in het geval de gezondheid of veiligheid van de werknemers in het gedrang komt de toegang tot de arbeidsplaats verbieden, de stopzetting van de activiteiten opleggen of de arbeidsplaats zelfs verzegelen.

Wij blijven uiteraard paraat om u met raad en daad bij te staan, ook in deze woelige tijden.

Besluit

Vanaf 2 november 2020 moet iedere werknemer die niet aan telewerken doet verplicht een attest bij zich hebben waaruit blijkt dat hij niet kan telewerken, afgeleverd door zijn werkgever.

Niet naleving van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met administratieve of strafrechtelijke boetes, gaande van 400 EUR als minimale administratieve geldboete, tot 8.000 EUR als zwaarste strafrechtelijke geldboete, en dit per werknemer die in overtreding is!