Onze ervaring,
uw vertrouwen

Mijn vrijetijdsactiviteit komt in het gedrang door de Coronacrisis: krijg ik mijn geld terug?

U ziet met spijt in het hart geplande vakanties, museumbezoeken, concerten, theatervoorstellingen, etc. in het gedrang komen door de aanhoudende coronacrisis en de (terecht) opgelegde maatregelen van de overheid.

Voor deze evenementen heeft u hoogstwaarschijnlijk op voorhand geboekt/gereserveerd en ook betaald.

Heeft u recht op een terugbetaling van uw museumticket? Kan mijn reis worden omgeboekt? Wat als de organisatie het evenement op een datum laat doorgaan waarop ik verhinderd ben?

Dit artikel zal u een gepast antwoord bieden op voormelde vragen.

1 Inleiding

Bij besluit van 13 maart 2020 , dat op 18 maart bevestigd werd, werden alle private en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden.

De kans is dan ook groot dat gemaakte plannen in het water komen te vallen. De vraag die rijst, is in welke mate een terugbetaling mogelijk is.

Alvorens hierop een antwoord te bieden, dient te worden opgemerkt dat niet enkel consumenten, maar ook ondernemingen te lijden hebben onder de pandemie. Hierdoor heeft de overheid besloten maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de financiële situatie van ondernemingen en organisaties die activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard organiseren, in het gedrang komt.

De overheid heeft maatregelen genomen die zowel de consument als de getroffen ondernemingen ten goede komen.

In wat volgt, zal een onderscheid gemaakt worden tussen pakketreizen/losse vluchten en andere evenementen.

2 Pakketreizen en losse vluchten

2.1 Ik heb een pakketreis geboekt

Daar verplaatsingen niet helpen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, raadt de FOD Buitenlandse Zaken sinds kort alle reizen naar het buitenland af.

Dit heeft uiteraard een grote impact op de reissector, maar ook op u als reiziger.

De minister van Economie heeft dan ook getracht de impact van het coronavirus op de reissector in te dijken én u als reiziger willen beschermen van de nadelige gevolgen.

Met het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020, heeft de minister van Economie de verplichte terugbetaling van pakketreizen gedurende 3 maanden opgeschort.

Een pakketreis is de combinatie van minstens twee van de vier volgende diensten:

– passagiersvervoer;

– accommodatie die niet intrinsiek deel uitmaakt van passagiersvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;

– verhuur van auto’s of andere motorvoertuigen;

– elke andere toeristische dienst die niet intrinsiek deel uitmaakt van bovenstaande reisdiensten, en een aanzienlijk deel of essentieel onderdeel van de reis vormt.

Door deze opschorting kunnen reisorganisatoren van 20 maart 2020 tot en met 19 juni 2020 de reizigers die bij hen een pakketreis hebben geboekt die omwille van de uitbraak van het coronavirus geannuleerd werd, een tegoedbon (reischeque) bezorgen ter waarde van het betaalde bedrag, in plaats van hen dat bedrag te moeten terugbetalen.

Hieraan zijn evenwel strikte voorwaarden verbonden:

– De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;

– Aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening wordt gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;

– De tegoedbon is minstens één jaar geldig;

– Op de tegoedbon wordt uitdrukkelijk vermeld dat deze werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

U kan als reiziger, voor zover de tegoedbon voldoet aan voormelde voorwaarden, deze tegoedbon niet weigeren.

2.2 Ik heb een losse vlucht geboekt

Indien u een losse vlucht geboekt heeft, en deze vlucht geannuleerd wordt door de luchtvaartmaatschappij, dan heeft u als luchtreiziger rechten.

In toepassing van de Europese Verordening (EG) 261/2004 heeft de reiziger in principe recht op terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, wat de reden van de annulatie ook is.

Bovendien kan u als reiziger een bijkomende compensatie eisen, behalve wanneer de vlucht geannuleerd wordt door een buitengewone omstandigheid, zoals het coronavirus.

3 Andere evenementen

Indien een activiteit van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard niet kan doorgaan omwille van de coronacrisis, dan zal de organisator van het evenement een tegoedbon ter beschikking stellen aan diegene die een toegangsticket aanschafte.

Conform het Besluit van 19 maart 2020 , kan een tegoedbon worden afgeleverd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– Dezelfde activiteit wordt op een latere datum georganiseerd op dezelfde of een nabijgelegen locatie;

– De activiteit wordt opnieuw georganiseerd binnen het jaar na uitreiking van de tegoedbon;

– De tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke toegangsbewijs werd betaald;

– Aan de houder van het toegangsbewijs wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;

– Op de tegoedbon wordt uitdrukkelijk vermeld dat deze werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Enkel indien u als houder van het ticket kan bewijzen dat u verhinderd bent op deze nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden, dan kan u eisen dat het ticket wordt terugbetaald.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat een organisator beslist het evenement definitief af te gelasten en deze het evenement in kwestie dus niet uitstelt. In dat geval heeft u als houder van een ticket eveneens recht op terugbetaling van uw ticket of op een tegoedbon tegen de prijs van het oorspronkelijke toegangsbewijs. De desbetreffende organisatie dient in dit geval tegen 19.06.2020 het ticket in kwestie terug te betalen.

Niet onbelangrijk, maar best wel logisch, is dat wie recht had op een gratis toegangsticket, geen tegoedbon kan eisen van een organisator.

Besluit

Het coronavirus heeft heel de wereld in zijn greep en raakt ons in onze vrijetijdsbesteding. Ook de economie lijdt sterk onder de pandemie.

De overheid heeft getracht een gulden middenweg te zoeken teneinde de consument en de getroffen ondernemingen tegemoet te komen.

Reisbureaus zullen voor pakketreizen reischeques bezorgen, dewelke u als reiziger niet kunt weigeren indien zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Heeft u een losse vlucht geboekt, heeft u in principe recht op een terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht.

Ook voor wat andere evenementen betreft, zal u een tegoedbon kunnen ontvangen. Enkel indien u kan aantonen dat u verhinderd bent op de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden, kan u eisen dat het ticket wordt terugbetaald. Indien een organisatie beslist het evenement niet uitgesteld te laten plaatsvinden, heeft u eveneens recht op een terugbetaling.

AdLex Advocaten cvba is steeds bereikbaar voor verdere toelichting en bijkomend advies.