Onze ervaring,
uw vertrouwen

De huwelijksvermogensrechtverordening en haar toepassingsgebied voor de Nederbelg

Wij informeerden u reeds over de inwerkingtreding van de huwelijksvermogensrechtverordening met ingang van 25 januari 2019 (lees het artikel hier).

Met deze huwelijksvermogensrechtverordening wil de Europese wetgever de echtgenoten meer rechtszekerheid en voorspelbaarheid bieden in vermogensrechtelijke aangelegenheden in een internationale en grensoverschrijdende context. De focus ligt hier voornamelijk bij de regels van bevoegdheid, toepasselijk recht en alsmede erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en akten.

Het “materiële” huwelijksvermogensrecht wordt niet geharmoniseerd. De nationale wetgeving blijft wat dit punt betreft onverkort gelden in elke lidstaat.

Wat valt er nu onder de materiële wervingssfeer? Voor welke onderwerpen is deze Verordening relevant?

De huwelijksvermogensrechtverordening is van toepassing op de “huwelijksvermogensstelsels”, zijnde het geheel van regels betreffende de vermogensrechtelijke betrekkingen die ten gevolge van het huwelijk of de ontbinding daarvan tussen de echtgenoten onderling of tegenover derden bestaan.

Daarbij kan onder andere worden gedacht aan classificatie van het vermogen van beide echtgenoten of van elk afzonderlijk in verschillende categorieën tijdens en na het huwelijk, de overgang van een vermogensbestanddeel naar een andere categorie, de aansprakelijkheid van de ene echtgenoot voor de verplichtingen en schulden van de andere, de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van elk van de echtgenoten en van beide echtgenoten met betrekking tot het vermogen, de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel en de verdeling of de vereffening van het huwelijksvermogen, de gevolgen van het huwelijksvermogensstelsel voor de rechtsbetrekking tussen een echtgenoot en derden en de materiële geldigheid van de huwelijkse voorwaarden.

De huwelijksvermogensrechtverordening is van toepassing op eender welk huwelijksvermogensstelsel (zowel het wettelijk stelsel als het conventionele stelsel “huwelijkse voorwaarden”), maar ook op vereffeningsakkoorden (België) en echtscheidingsovereenkomsten.

Daarentegen is de huwelijksvermogensrechtverordening niet van toepassing op fiscale, douane en bestuursrechtelijke zaken. Evenmin is de verordening van toepassing op een aantal specifieke materies waaronder de handelingsbevoegdheid van de echtgenoten; het bestaan, de geldigheid en erkenning van een huwelijk; de onderhoudsverplichtingen; de erfopvolging van de langstlevende echtgenoot; de sociale zekerheid; de pensioenaanspraken,…

Het toepassingsgebied van de Verordening Geregistreerd Partnerschap is vergelijkbaar met dat van de Huwelijksvermogensrechtverordening en betreft tevens het geheel van regels betreffende de vermogensrechtelijke betrekkingen tussen de geregistreerde partners onderling alsmede tussen de geregistreerde partners en derden, ten gevolge van de rechtsbetrekking die is ontstaan door de registratie of de ontbinding van het partnerschap (in België beter gekend als de wettelijke samenwoning).

Kortom, vóór, tijdens én ná het huwelijk/ het geregistreerd partnerschap tussen Nederbelgen is de Huwelijksvermogensrechtverordening dan wel de Verordening Geregistreerd Partnerschap relevant.

Met vragen hierover kunt u zich altijd wenden tot:

Mr. Ruud Tuinstra en/of Mr. Anneleen Meylaerts

Wij zijn u graag van dienst!

Rechtsdomeinen