Onze ervaring,
uw vertrouwen

De elektrische step: eerste hulp bij ongevallen

Elektrische steps worden alsmaar populairder als vervoersmiddel. Zij zijn vandaag de dag haast niet meer uit het straatbeeld weg te denken en worden overtuigend gebruikt in vele Europese steden.

Men moet evenwel vaststellen dat de elektrische step niet enkel zorgt voor snelle verplaatsingen, maar ook voor verschillende verkeersongevallen. Zo werd eerder deze week een man uit het Mechelse op een elektrische step aangereden door een personenwagen. Uiteraard kunnen ook bestuurders van een elektrische step de veroorzakers zijn van een ongeval.

Wat men veelal niet weet, is waar slachtoffers naar Belgisch recht kunnen aankloppen voor vergoeding van hun schade en wanneer er een verzekering aan te pas komt.

Dit artikel zal u een gepast antwoord bieden op voormelde vragen.

1 Wat is een elektrische step?

Van Dale omschrijft een step als een voertuig dat bestaat uit een plank op twee wielen en een stuurstang, waarop men zich door afzetten met de voet voortbeweegt.

Het is evident dat indien een elektrisch motortje de stept aandrijft, men kan spreken over een elektrische step.

Het elektrisch motortje is niet enkel belangrijk om u vlot van bestemming tot bestemming te brengen, maar ook voor de toepassing van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering inzake Motorrijtuigen (hierna WAM-wet).

2 Toepassing van de WAM-wet, of toch niet?

In wat volgt, zal nagegaan worden in welke mate de WAM-wet al dan niet toepassing vindt.

2.1 Principes WAM-wet

De WAM-wet verplicht de eigenaar van een motorrijtuig om zich te verzekeren voor zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor verkeersongevallen.

Verder voorziet de WAM-wet in een gunstige regeling voor zwakke weggebruikers. Zo omvat artikel 29bis WAM-wet bepalingen ten voordele van zwakke weggebruikers die betrokken raken bij een ongeval met een motorrijtuig.

Anders dan de bestuurder van het motorrijtuig, hebben zij automatisch recht op een vergoeding van lichamelijke letsels en kledijschade vanwege de WAM-verzekeraar van het betrokken motorrijtuig.

De vraag stelt zich of de elektrische step onder het toepassingsgebied van de WAM-wet valt.

2.2 Toepassingsgebied WAM-wet

Artikel 1 WAM-wet omschrijft een motorrijtuig als een rij- of voertuig, bestemd om zich over de grond te bewegen en dat door een mechanische kracht kan worden gedreven zonder aan spoorstaven te zijn gebonden.

Belangrijk is dat het voertuig autonoom kan voortbewegen. Voertuigen waarbij de motor enkel zorgt voor een ondersteuning van de spierkracht, vallen niet onder het begrip motorrijtuig.

Wanneer we het voorgaande toepassen op de elektrische step , dan moeten we een onderscheid maken tussen:

– Elektrische steps die enkel voortbewegen wanneer de stepper zich afzet met de voet waarbij de motor enkel ondersteuning biedt;

– Elektrische steps die voortbewegen zonder dat de stepper zich steeds moet afzetten met de voet. In dit geval biedt de motor meer dan louter ondersteuning voor de stepper.

In het eerste geval kan men niet spreken van een motorrijtuig in de zin van artikel 1 WAM-wet. Een step die autonoom rijdt, zonder tussenkomst van de stepper, valt dan wel weer onder het toepassingsbied.

2.3 Verzekeringsplicht?

Vervolgens kan men zich de vraag stellen of elektrische steps, die onder het toepassingsbied van de WAM-wet vallen, zoals hoger besproken, onder de verzekeringsplicht van artikel 2, § 1 WAM-wet vallen en de verzekeringsvoorwaarden van de WAM-wet.

Het antwoord op deze vraag vindt men in artikel 2bis, eerste lid WAM-wet.

Motorrijtuigen die door de mechanische kracht 25 km/u niet overschrijden, zijn niet onderworpen aan de verzekeringsplicht (bromfietsen van klasse A buiten beschouwing gelaten). In dit geval spreekt men van een vrijgesteld motorrijtuig.

Voormelde vrijgestelde motorrijtuigen vallen niet onder de automatische vergoedingsregeling, zoals hoger besproken.

Motorrijtuigen die door de mechanische kracht sneller dan 25 km/u kunnen rijden, zijn wel onderworpen aan de verzekeringsplicht.

3 Kan ik als slachtoffer de bestuurder van een elektrische step aanspreken?

Nu stelt zich de vraag in welke mate u als slachtoffer een bestuurder van een elektrische step kunt aanspreken. De voorgaande principes zijn belangrijk om een antwoord te kunnen bieden op deze vraag.

3.1 Verzekeringsplicht

Is de elektrische step een motorrijtuig met verzekeringsplicht, dan kan u als slachtoffer de WAM-verzekeraar van de elektrische step aanspreken. Bent u als slachtoffer bestuurder van een ander motorrijtuig, dan zal het voorgaande enkel slagen in geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de stepper.

Bent u tijdens het wandelen, joggen, etc. (als zwakke weggebruiker) het slachtoffer van de elektrische step, dan kan u een beroep doen op de vergoeding van artikel 29bis WAM-wet ten aanzien van de WAM-verzekeraar van de step.

3.2 Vrijgesteld motorrijtuig

Is de elektrische step een vrijgesteld motorrijtuig, zoals hoger besproken, dan is er geen verplichting om een WAM-verzekering af te sluiten. Ook zal men als zwakke weggebruiker geen beroep kunnen doen op het gunstregime van artikel 29bis WAM-wet (tenzij nog een ander niet-vrijgesteld motorrijtuig betrokken is).

Zowel de bestuurder van een ander motorrijtuig als een zwakke weggebruiker, moeten de aansprakelijkheid van de stepper dan eerst bewijzen via het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Bij gebrek aan een verzekering is er voor het slachtoffer wel mogelijk tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

Indien de step geen motorrijtuig is, dan gelden voorgaande principes onverkort, behoudens wat de tussenkomst van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds betreft.

4 Heb ik als bestuurder van een elektrische step verhaalsmogelijkheden?

Of u als bestuurder van een elektrische step vergoedingsgerechtigd bent, zal verder besproken worden.

Ook hier dient het onderscheid gemaakt te worden tussen verzekeringsplichtige elektrische steps en niet-verzekeringsplichtige steps.

4.1 Verzekeringsplicht

Is de elektrische step een motorrijtuig met verzekeringsplicht, dan is de stepper als gewonde bestuurder van een motorrijtuig geen zwakke weggebruiker in de zin van artikel 29bis WAM-wet.

U zal als gewonde bestuurder van een elektrische step enkel een vergoeding verkrijgen via het gemeen aansprakelijkheidsrecht.

Gaat het om schade veroorzaakt door een ander motorrijtuig, dan kan u als gewonde bestuurder van een elektrische step de WAM-verzekeraar van dat andere motorrijtuig aanspreken, in zoverre het andere motorrijtuig geen vrijgesteld voertuig betreft.

Is de aansprakelijke bestuurder van een vrijgesteld voertuig, dan kan u als stepper, bij gebrek aan een verzekering of dekking, beroep doen op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

4.2 Vrijgesteld motorrijtuig

Is de elektrische step een vrijgesteld motorrijtuig, dan bent u als stepper te beschouwen als een zwakke weggebruiker in de zin van artikel 29bis WAM-wet.

Wanneer een tweede motorrijtuig met verzekeringsplicht betrokken is bij het ongeval, dan kan u als gewonde stepper een beroep doen op de vergoedingsregeling van artikel 29bis WAM-wet.

Is het tweede motorrijtuig een vrijgesteld voertuig, dan zal u als gewonde stepper de aansprakelijkheid van de andere bestuurder moeten bewijzen via het gemeen aansprakelijkheidsrecht. Ook hier kan u, bij gebrek aan een verzekering of dekking, beroep doen op het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

Besluit

Belangrijk onderscheid dat dient te worden gemaakt, is of de elektrische step een motorrijtuig uitmaakt in de zin van de WAM-wet. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of de elektrische step een vrijgesteld voertuig betreft, dan wel verzekeringsplichtig is.

De antwoorden op voorgaande vragen geven aan of u onder het vergoedingsregime valt van de WAM-wet, dan wel een beroep dient te doen op het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsrecht.

In welke mate en op welke juridische grondslag u vergoedingsgerechtigd bent, vergt een grondige kennis van de van toepassing zijnde wetgevende bepalingen.

Alleszins kunnen juridische discussies worden vermeden indien u als stepper steeds een verzekering afsluit voor uw (vrijgestelde) elektrische step.

Voor bijkomend advies kan u zich steeds wenden tot AdLex Advocaten.