Onze ervaring,
uw vertrouwen

Algemene Vergadering VME in tijden van Corona

Omwille van het samenscholingsverbod in de coronacrisis kunnen er geen algemene vergaderingen van de vele Verenigingen van Mede-eigenaars doorgaan. In het voorjaar zijn traditioneel nochtans veel vergadering gepland. Wat nu?

1 Volmachtbesluiten

In KB 4 (volmachtbesluiten) wordt tegemoet gekomen aan het probleem van de Algemene Vergaderingen die niet kunnen plaatsvinden. Er is uitdrukkelijk niet gekozen voor een algemene schriftelijke of een online-behandeling, omwille van de leeftijd van vele mede-eigenaars en omwille van het feit dat syndici hier technisch niet op georganiseerd zijn. Alle Algemene Vergaderingen worden dus automatisch uitgesteld.

2 Verlenging mandaten

Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de Raad van Mede-eigendom worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.

Eens de overheidsmaatregelen een Algemene Vergadering terug toelaten, moet deze vergadering plaatsvinden binnen vijf maanden.

De voorlopige einddatum van deze opschortingsperiode is 3 mei, maar zal mee opschuiven met een eventuele verlenging van de overheidsmaatregelen.

3 Schriftelijke beslissingen mits unanimiteit

Een beslissing van mede-eigenaars via een schriftelijke wijze was reeds in de wet voorzien en kan dus ook in deze crisistijden worden toegepast. De mede-eigenaars moeten het echter wel unaniem eens zijn om een beslissing schriftelijk te kunnen nemen. Dit is uiteraard geen vervanging van de Algemene Vergadering. Via een schriftelijke beslissing zou een VME wel kunnen beslissen om de Algemene Vergadering online te houden, uiteraard wederom via een unanieme beslissing.

4 Dringende beslissingen

Voor dringende beslissingen, die niet kunnen wachten op een vergadering na de coronacrisis, kan de syndicus zich steeds beroepen op art. 577-9 § 1 B.W. Om dringende redenen of tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen mag de syndicus beslissingen nemen in het voordeel van de VME. De syndicus dient nadien zo snel als mogelijk bekrachtiging krijgen van deze handelingen door de Algemene Vergadering.

Besluit

Alle Algemene Vergaderingen zijn automatisch uitgesteld en moeten binnen de 5 maanden na het einde van de maatregelen doorgaan. De lopende mandaten worden verlengd.
Bij dringende beslissingen is er een mogelijkheid tot schriftelijke beslissing of beslissing van de syndicus onder de wettelijke voorwaarden.