Onze ervaring,
uw vertrouwen

Zijn buitengewone kosten voor je kind fiscaal aftrekbaar?

Naast alimentatie ook nog buitengewone kosten betalen voor je kind? Dat is mogelijk. Het goede nieuws is dat deze kosten ook fiscaal aftrekbaar zijn, net als de alimentatie. We zetten het je hieronder verder uiteen. Laten we beginnen met het verschil tussen de alimentatie en de buitengewone kosten.

Wanneer ouders niet samenleven, spreekt men vaak over “alimentatie” die de ene ouder aan de andere ouder verschuldigd is voor bijdrage in de kosten van het kind. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat de onderhoudsplichtige hierdoor volledig voldoet aan zijn bijdrageplicht. De Belgische wetgever maakt immers een onderscheid tussen de verplichting tot bijdrage in de gewone en de buitengewone kosten.

Gewone en/of  verblijfsoverstijgende kosten

De gewone kosten zijn de gebruikelijke kosten die verband houden met het dagelijks onderhoud van het kind. Het kan hierbij gaan om zowel verblijfsgebonden kosten, als om verblijfsoverstijgende gewone kosten. De verblijfsgebonden kosten hebben rechtstreeks betrekking op het verblijf van het kind bij één van de ouders. Denk hierbij o.a. aan het eten en drinken, het douchen, het stroomverbruik… Onder verblijfsoverstijgende kosten wordt daarentegen begrepen: kosten die eigen zijn aan de opvoeding van het kind en die buitengewoon maar wel verblijfsoverstijgend zijn. Denk o.a. aan de kapperskosten, de gewone huisartsbezoeken en de apotheekkosten.

Voor wat betreft deze gewone en/of verblijfsoverstijgende kosten kan de rechter in geval van een verschil in het inkomen van de ouders en in functie van het verblijf van het kind een “alimentatie” opleggen.

De buitengewone kosten

Naast de gewone kosten voorziet de wetgever ook in een regeling voor buitengewone kosten. Deze kosten hebben betrekking op noodzakelijke en/of onvoorziene uitgaven die gemaakt moeten worden bij toevallige of uitzonderlijke gebeurtenissen. In tegenstelling tot de gewone kosten, die gedragen worden door de ouder bij wie het kind verblijft, moeten de buitengewone kosten in principe verdeeld worden tussen beide ouders en dit boven op de normale lasten van het kind – en dus ook boven op de eventuele te betalen alimentatie.

De rechter zal een regeling tot bijdrage in deze buitengewone kosten voorzien, tenzij er al een overeenkomst is tussen de partijen. Sinds het Koninklijk Besluit (KB) van 22 april 2019 bestaat hierover duidelijkheid en voorziet de wetgever in een lijst van buitengewone kosten en modaliteiten om te betalen. Als de ouders al beschikken over een vonnis, moeten zij zich houden aan de lijst en de regeling zoals voorzien in dat vonnis. Wensen ze  hierover een regeling te treffen en/of dient er nog een uitspraak tussen te komen, dan kunnen zij hierbij terugvallen op het Koninklijk Besluit van 22 april 2019.

Logopedie, meerdaagse schoolreizen, de hockeystick…

Wat valt nu onder de buitengewone kosten?  Kort samengevat verwijst dat KB naar een lijst van mogelijke medische kosten van het kind (onder meer orthodontie, kinesitherapie, logopedie…), buitengewone schoolkosten (meerdaagse schoolreizen, noodzakelijk studiemateriaal, inschrijvingsgeld…) en ook hobbykosten en kosten verbonden aan de persoonlijke ontplooiing van het kind.

Elke ouder zal in deze kosten moeten bijdragen volgens zijn/haar middelen. Dit betekent dat er niet automatisch een 50%-50% verdeelsleutel zal worden gehanteerd, maar dat ook hier gekeken zal worden naar de middelen en mogelijkheden van beide ouders.

Bovendien kan de vragende ouder ook niet zonder meer kosten aanrekenen aan de andere ouder. Ook hier voorziet de wetgever, tenzij er al een akkoord is, in een systeem waarbij per kwartaal een afrekening moet worden voorgelegd met factuur en betaalbewijs. Voor sommige kosten is er bijkomend een voorafgaandelijk overleg en/of akkoord vereist.

Fiscale aftrek tot 80%, onder voorwaarden

De ouder die een alimentatie betaalt voor zijn/haar kind(eren) geniet een fiscale aftrekbaarheid ten belope van 80% van de betaalde onderhoudsbijdrage. Om hiervoor in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er is een wettelijke onderhoudsverplichting voorhanden. Er moet met andere woorden een vonnis en/of authentieke overeenkomst zijn waarin de onderhoudsverplichting is vastgelegd.
  • Je betaalt voor een kind dat geen deel uitmaakt van je gezin (en dus niet ingeschreven is op je adres).
  • Er is sprake van een periodieke betaling van de onderhoudsbijdrage (bv. maandelijks).
  • De betalingen moeten verantwoord worden op basis van (betaal)bewijzen.

Als deze ouder ook buitengewone kosten draagt voor de kinderen, dan zal hij binnen dezelfde voorwaarden ook hier kunnen genieten van een fiscale aftrekbaarheid van 80%. Let wel op, als onderhoudsplichtige moet je altijd de nodige betaal- en/of afrekenbewijzen kunnen voorleggen.

Betaal je alimentatie en/of buitengewone kosten, dan is het zeker de moeite waard om alle bewijsstukken te verzamelen en over te maken aan de belastingdienst.

Heb je vragen of wens je advies over je bijdrageverplichting? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Rechtsdomeinen