Onze ervaring,
uw vertrouwen

Nieuwe garantieregels voor consumentenkoop vanaf 1 juni 2022

Sinds 1 juni gelden er door omzetting van Europese richtlijnen in binnenlandse wetgeving nieuwe garantieregels. De wijzigingen houden onder meer in dat consumenten van digitale goederen en diensten beter worden beschermd. Adlex advocaten & bemiddelaars vat de belangrijkste wijzigingen kort samen.

Op 20 maart 2022 werd een wet aangenomen tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten. De wet beoogt de omzetting van twee Europese richtlijnen, namelijk:

  • Richtlijn (EU) 2019/771 van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen;
  • Richtlijn (EU) 2019/770 van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten.

Deze richtlijnen voorzien in een verdere harmonisatie van bepaalde aspecten die betrekking hebben op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten en op koopovereenkomsten voor goederen.

2 jaar wettelijke garantie, ook voor digitale inhoud en digitale diensten

Een consument geniet gedurende twee jaar de bescherming van de wettelijke garantie wanneer een consumptiegoed bij een professionele verkoper wordt aangekocht. Op diensten en digitale goederen was deze wettelijke garantie evenwel niet van toepassing.

Vanaf 1 juni 2022 zal deze garantieregeling ook gelden op digitale inhoud en digitale diensten. Ook roerende lichamelijke zaken met digitale elementen vallen sinds 1 juni 2022 onder de definitie van consumptiegoederen.

De garantie geeft de consument het recht om de professionele verkoper aan te spreken wanneer het product gebrekkig zou zijn. Dit is wanneer het gekochte product niet overeenstemt met het gevraagde product.

Om de garantie te kunnen inroepen moet het gebrek aan het product reeds bestaan op het ogenblik van de levering en dient het gebrek zich voor te doen binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering.

De wettelijke garantie speelt dan weer niet wanner de schade veroorzaakt is door een verkeerde installatie of door een verkeerd gebruik van het product, er veranderingen werden aangebracht aan het product, dan wel dat de schade veroorzaakt werd door normale slijtage.

Het vermoeden van wettelijke garantie

Ook het vermoeden van de wettelijke garantie wordt gewijzigd vanaf 1 juni 2022. Concreet betekent dit dat wanneer het gebrek ontstaat binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het product, er vermoed wordt dat het gebrek al bestond op het tijdstip van levering. Aangezien het over een vermoeden gaat, kan de professionele verkoper natuurlijk proberen aan te tonen dat dit niet zo was.

Eenmaal de periode van het vermoeden voorbij was, draaide de bewijslast om, en kwam deze op de consument te liggen. Men diende als consument, na het verstrijken van de termijn van 6 maanden, dan ook aan te tonen dat het gebrek reeds bestond op het tijdstip van levering van de goederen in kwestie.

Wat wijzigde er nu vanaf 1 juni 2022?

De Belgische wetgever heeft ervoor gekozen om de termijn van het vermoeden op te trekken tot 2 jaar. Hierdoor komt de bewijslast voor de wettelijke garantie steeds bij de verkoper te liggen!

Het vermoeden blijft uiteraard nog steeds weerlegbaar. Men kan als professionele verkoper trachten aan te tonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de levering of dat het vermoeden onverenigbaar is met de aard van het betrokken product.

Wanneer dus aan de voorwaarden van de wettelijke garantie voldaan is, dan kan de consument aanspraak maken op een kosteloze herstelling of vervanging, dan wel een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst indien een herstelling of vervanging niet mogelijk is.

Het is uiteraard belangrijk dat de consument tijdig melding maakt van een gebrekkig product. De nieuwe wet verduidelijkt dat de partijen een termijn voor de kennisgevingsverplichting kunnen overeenkomen, die echter niet korter mag zijn dan het wettelijke minimum van 2 maanden.

Besluit: volwaardige wettelijke garantie van 2 jaar

We kunnen aldus besluiten dat er sinds 1 juni 2022 een volwaardige wettelijke garantie van 2 jaar geldt voor consumenten.

De Belgische wetgever heeft er immers voor gekozen om de termijn van het vermoeden op te trekken tot 2 jaar.

Sinds 1 juni 2022 vallen ook roerende lichamelijke zaken met digitale elementen onder de definitie van consumptiegoederen. Verder zal de wettelijke garantieregeling voortaan ook gelden voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten. Hierbij moet dan wel weer de kanttekening gemaakt worden dat bij éénmalige leveringen het vermoeden van niet-conformiteit beperkt is tot 1 jaar.

Sedert de wetswijziging is de consument met andere woorden beter beschermd. Het is dan ook verstandig dat u als ondernemer de verkoopsvoorwaarden laat reviseren, zodat deze duidelijk zijn afgestemd op de nieuwe wetswijzigingen. Adlex advocaten & bemiddelaars heeft dé specialisten in huis om u of uw onderneming hierbij te begeleiden.