Onze ervaring,
uw vertrouwen

Hervormingen van het (seksueel) strafrecht

De federale regering heeft het voorontwerp inzake een hervorming van de wetgeving betreffende het seksueel strafrecht goedgekeurd. In de vorige regeerperiode is een commissie aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen om ons strafwetboek te hervormen. Op basis van die werkzaamheden heeft zij beslist om met spoed het seksueel strafrecht te actualiseren. Dit door het hoofdstuk seksuele misdrijven uit het nieuw Strafwetboek reeds in te voeren in het huidige strafwetboek.

1. Het nieuwe luik in het strafrecht brengt allereerst een verbetering van de definities aan de orde. Zo streeft de regering naar een nieuwe heldere en eenvoudigere omschrijving van de misdrijven.

Hierbij speelt een wettelijke bepaling van “toestemming” een belangrijke rol. In de wetgeving zal voortaan een duidelijk omschrijving worden opgenomen van de definitie van toestemming.

Vervolgens zal voormelde definitie doorgang vinden in onder meer de misdrijven van verkrachting alsook de aanranding van de eerbaarheid. Opmerkelijk is dat op heden er geen toestemmingspremisse bestaat voor het misdrijf van aanranding.

Wanneer de integriteit van een meerderjarige zonder toestemming wordt aangetast en er geen sprake van dwang of geweld is, dan kan er niet vervolgd worden. Deze anomalie zal worden weggewerkt en in de toekomst zal het ontbreken van toestemming voldoende zijn. De aanranding van de eerbaarheid zal voortaan omschreven worden als ‘aantasting van de seksuele integriteit’.

Bovendien zal de definitie van voyeurisme niet langer alleen van toepassing zijn op mensen die ontbloot zijn. Ook wanneer personen buiten hun medeweten om geobserveerd worden en dat deel van het lichaam dat zichtbaar is, op grond van de seksuele integriteit en in alle redelijkheid, verhuld zou zijn gebleven.

Tevens worden incest als seksueel geweld door een partner voortaan beschouwd als een verzwarende omstandigheid.

2. Daarnaast zullen er in de toekomst strengere straffen gelden voor verkrachting, na toepassing van de correctionalisering. De minimumstraf bedraagt voortaan 6 maanden in plaats van 1 maand en de maximumstraf zal voortaan 10 jaar bedragen in plaats van 5 jaar. Daarnaast kan een rechter bijkomende straffen opleggen zoals het contactverbod of een ontzetting uit de burgerlijke rechten. Verder zullen alle straffen voor handen zijn om tot uitvoering over te gaan met oog op de individualisering van de straffen. De autonome probatiestraf zal toelaten het probleem aan te pakken bij de kern, namelijk bij de seksuele problematiek van de dader.

Eveneens zal de rechter alternatieve straffen kunnen opleggen voor de seksuele misdrijven zoals het elektronisch toezicht, de werkstraf en de autonome probatiestraf, hetgeen voorheen niet altijd mogelijk was voor zedenmisdrijven.

3. Tot slot zal er een legaal kader worden voorzien voor sekswerk. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een sociaalrechtelijk kader voor de sekswerkers te kunnen opstellen. Ze hebben geen erkenning, geen sociaal statuut en dus ook geen vangnet bij een verminderd inkomen.

Besluit

In ons land zijn teveel vrouwen, kinderen en mannen al slachtoffer geworden van seksueel geweld. Het is een onderbelicht maatschappelijk probleem dat deze regering absoluut wil aanpakken. Middels de aanpassing van het Strafwetboek geeft de regering een sterk signaal aan de maatschappij inzake preventie van seksueel geweld.

Het voorontwerp van de wet is inmiddels verzonden naar de Raad van State voor advies. Na het advies zal het ontwerp worden voorgelegd aan het Parlement. Bijgevolg kunnen inhoudelijke wijzigingen nog steeds plaatsvinden.