Terugkeermoment mogelijk voor telewerkbare functies

Veel werknemers snakken allicht naar een terugkeer naar de werkvloer, hierdoor stelde de regering begin mei het zomerplan voor. Hierin werden een aantal versoepelingen aangekondigd, indien enkele voorwaarden werden gehaald. Aangezien de cijfers al enige tijd de goede richting uitgaan en ook de vooropgestelde voorwaarden ruimschoots werden gehaald, kunnen de versoepelingen effectief in werking treden. Sinds 4 juni heeft de regering een wettelijk kader gecreëerd voor de aangekondigde versoepelingen, meer in het bijzonder voor het wekelijkse terugkeermoment dat mag worden gehouden vanaf 9 juni.

Grondwettelijk Hof vernietigt dataretentie-wet

Met de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gege-vens in de sector van de elektronische communicatie, ook wel de ‘Dataretentiewet’ ge-noemd, voorzag de Belgische wetgever in een verplichting voor telecombedrijven om de verkeers- en locatiegegevens met betrekking tot de elektronische communicatie van hun klanten preventief te bewaren.
Deze telefonische en elektronische communicatiegegevens zijn immers een bron aan informatie voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten.

De langverwachte invulling van “ernstige fraude”

De wet van 5 mei 2019 heeft de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken grondig gewijzigd. Zo werd artikel 29 Sv. aangepast zodat voortaan de fiscus en het parket verplicht dienen te overleggen wanneer de fiscus feiten van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” ter kennis wil brengen aan het parket. Doch blijkt er één probleem te zijn, wat betekent “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” nu juist? Het KB van 9 februari 2020, BS 24 februari 2020, brengt eindelijk verduidelijking. Of toch niet?

De nieuwe tijdelijke maatregelen om faillissementen ingevolge Covid-19 te vermijden

In een vorig artikel informeerden wij u reeds over een aankomende COVID-maatregel ter bescherming van het ondernemingsleven, meer bepaald een versoepeld kader voor de gerechtelijke reorganisatieprocedure. Met de wet van 21 maart 2021 is deze tijdelijke verspoeling er effectief gekomen en dit tot 30 juni 2021. In dit artikel schetsen wij voor u de krijtlijnen van deze nieuwe beschermingsmaatregel.

Hervormingen van het (seksueel) strafrecht

De federale regering heeft het voorontwerp inzake een hervorming van de wetgeving betreffende het seksueel strafrecht goedgekeurd. In de vorige regeerperiode is een commissie aan de slag gegaan met het uitwerken van voorstellen om ons strafwetboek te hervormen. Op basis van die werkzaamheden heeft zij beslist om met spoed het seksueel strafrecht te actualiseren. Dit door het hoofdstuk seksuele misdrijven uit het nieuw Strafwetboek reeds in te voeren in het huidige strafwetboek.

Telewerk tijdens Covid-pandemie

Hoewel sinds het begin van de lock-down telethuiswerk voor vele beroepen verplicht was, ontbrak een wettelijke kader om dit COVID-19 telewerk goed te laten verlopen. Sinds kort hebben de sociale partners een CAO gesloten met betrekking tot de modaliteiten telewerken in situaties waarin telewerk wordt opgelegd of sterk wordt aanbevolen ingevolge van de coronacrisis.

Reminder : rechtsbijstand polis sedert 1 september 2019 fiscaal aftrekbaar

De kosten van een juridisch geschil kunnen soms hoog oplopen. Veel mensen zien- ondanks het feit dat ze over een sterk dossier beschikken- af van een procedure omwille van de angst voor de kosten die eraan verbonden zijn. De overheid is hier in 2019 aan tegemoet willen komen door hieraan een belastingvoordeel te koppelen en op die manier justitie toegankelijk te maken voor iedereen.